Fotoğraf: Marjie Middleton/MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ağırlıklı olarak doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan bağımsız bir uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. MSF, dünya çapındaki faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için sağlık personelinin yanı sıra diğer meslek gruplarına da ihtiyaç duyar.

MSF'nin tüm üye ve çalışanları aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemekle yükümlüdür:

  • MSF, zor durumdaki insan topluluklarına, doğal veya insan kaynaklı afet mağdurlarına ve silahlı gruplar tarafından şiddete maruz kalmış kişilere, ırk, din, köken ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yardım ve destek sağlar.
  • MSF, evrensel tıp etiği ve bireylerin insani yardım alma hakkı adına, tarafsızlık ve ayrım gözetmeme ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır; faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütmek için özgür çalışma koşulları talep eder.
  • Üye ve çalışanlar, meslek etiği kurallarına riayet etmenin yanı sıra; her türlü siyasi, ekonomik ve dini güç odaklarından bağımsız duruşlarını korumakla yükümlüdür.
  • Üye ve çalışanlar, gönüllülük esasıyla çalışan bireyler olarak, yerine getirdikleri görevlerin risklerini ve tehlikelerini anlar; kuruluşun kendilerine sağlayabileceği imkanlar haricinde kendileri veya yükümlü oldukları kişiler adına herhangi bir ödül veya karşılık kabul etmez.

İlkelerimiz

Bağımsızlık, tarafsızlık ve ayrım gözetmeme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sınır Tanımayan Doktorlar, tıp etiği ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Tıp Etiği ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İlkelerine Bağlılık

MSF’nin öncelikli faaliyet alanı sağlık hizmetleridir. Çalışmalarımızda tamamen tıp etiğinin ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin yol göstericiliğinde, hizmet verdiğimiz bireylere ve gruplara zarar vermeyecek şekilde programlarımızı sürdürürüz. Bu süreçte hastaların bilgilendirilip kendi kararlarını vermesine, onayına ve mahremiyetine saygı gösteririz. MSF çalışanları olarak her bir hastayı en iyi ve en nitelikli şekilde tedavi etmek için çaba gösteririz.

Her bireyin saygınlığını ve onurunu gözeterek hastalarımızı tedavi ederiz; onların kültürel ve dini inançlarına saygı duyarız.

Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Ayrım Gözetmeme

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) olarak dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ve en acil durumlara öncelik vererek hizmet veririz. Kararlarımız siyasi, ekonomik veya dini yönelimlerden bağımsızdır.

Çalıştığımız bölgelerde çatışan tarafların talepleri ve çıkarları doğrultusunda hareket etmez, taraf tutmayız.

Herhangi bir afet durumunda herhangi bir ülkeye koşulsuz yardım sunarken, afetzedelerin ihtiyaçlarını bağımsız olarak değerlendiririz. Sağlık alanındaki ihtiyaçların tarafımızca bağımsız bir şekilde belirlenmesi, engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz ve sağladığımız hizmetin doğrudan kendi kontrolümüzde olması bizim için vazgeçilmez kaidelerdir.

Bağımsızlığımızı korumak için fon kaynaklarımızın yalnızca çok kısıtlı bir bölümünü hükümetlerden ve hükümetlerarası fon kuruluşlarından alırız. Gelir kaynaklarımızın yüzde 90'ından fazlası, dünya çapındaki 6,1 milyon bireysel bağışçımız tarafından sağlanır.

Tanıklık ve Savunuculuk

Tarafsızlık sessiz kalmak anlamına gelmez. MSF, ilkelerine aykırı durumlara şahit olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşabilir. Hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinin engellendiği, sağlık tesislerinin tehdit altında olduğu, dünya kamuoyunun belirli bir krize ilgisini kaybettiği, yardımların kötüye kullanıldığı veya yetersiz kaldığı durumlarda kamuoyunun dikkatini çekmek için harekete geçebilir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

MSF, faaliyetlerinin yarattığı etkileri sürekli olarak sorgular ve düzenli bir biçimde değerlendirmeye tabi tutar. Bu doğrultuda bağışçılarımız ve hastalarımız karşısında faaliyetlerimizin tüm sorumluluğunu üstlenir, şeffaflığımızı ve hesap verebilirliğimizi koruruz.