Fotoğraf: Marjie Middleton/MSF

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ağırlıklı olarak doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya çapındaki faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için sağlık personelinin yanı sıra diğer meslek gruplarına da ihtiyaç duyar.

Tüm MSF üyeleri aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemekle yükümlüdür:

  • MSF, zor durumdaki insan topluluklarına, doğal veya insan kaynaklı afet mağdurlarına ve silahlı gruplar tarafından şiddete maruz kalmış kişilere, ırk, din, köken ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yardım ve destek sağlar.
  • MSF, evrensel tıp etiği ve bireylerin insani yardım alma hakkı adına, tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır; faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için özgür çalışma koşulları talep eder.
  • Üyeler, meslek etiği kurallarına riayet etmenin yanı sıra; her türlü siyasi, ekonomik ve dini güç odaklarından bağımsız duruşlarını korumakla yükümlüdür.
  • Üyeler, gönüllülük esasıyla çalışan bireyler olarak, yerine getirdikleri görevlerin risklerini ve tehlikelerini anlar ve kuruluşun kendilerine sağlayabileceği telafiler haricinde kendileri veya yükümlü oldukları kişiler adına herhangi bir ödül veya karşılık talebinde bulunmaz.

İlkelerimiz

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın faaliyetleri tıp etiği, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini temel alır.

Tıp Etiği

MSF’nin öncelikli faaliyet alanı sağlık hizmetleridir. Çalışmalarımızda tamamen tıp etiğinin yol göstericiliğinde, hizmet verdiğimiz bireylere ve gruplara zarar vermeyecek şekilde projelerimizi sürdürürüz. Bu süreçte hastaların bilgilendirilip kendi kararlarını vermesine, onayına ve mahremiyetine saygı gösteririz. MSF üyeleri olarak her bir hastayı en iyi ve en nitelikli şekilde tedavi etmek için çaba gösteririz.

Her bireyin saygınlığını ve onurunu gözeterek hastalarımızı tedavi ederiz; onların kültürel ve dini inançlarına saygı duyarız.

Bağımsızlık

Herhangi bir afet durumunda herhangi bir ülkeye koşulsuz yardım sunarken, afetzedelerin ihtiyaçlarını bağımsız olarak değerlendiririz. Sağlık alanındaki ihtiyaçların tarafımızca bağımsız biçimde belirlenmesi, engellenmeden afetzedelere ulaşabilmemiz ve sağladığımız hizmetin doğrudan kendi kontrolümüzde olması bizim için vazgeçilmez kaidelerdir.

Bağımsızlığımızı korumak için fon kaynaklarımızın yalnızca çok kısıtlı bir bölümünü hükümetlerden ve uluslararası fon kuruluşlarından alırız.

Tarafsızlık

Sınır Tanımayan Doktorlar, ırk, din, köken, cinsiyet ve siyasi eğilim gözetmeksizin yalnızca ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hizmet verir. Önceliğimiz, tehlikeyle burun buruna gelmiş olan, ciddi tehdit altındaki topluluklardır. Kararlarımız siyasi, ekonomik veya dini yönelimlerden bağımsızdır.

MSF taraf tutmaz, çatışan grupların ve hükümetlerin talepleri doğrultusunda müdahalede bulunmaz.

Tanıklık ve Savunuculuk

Tarafsızlık sessiz kalmak anlamına gelmez. MSF, ilkelerine aykırı durumlara şahit olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşabilir. Hayat kurtarmaya yönelik sağlık hizmetlerinin engellendiği, sağlık tesislerinin tehdit altında olduğu, dünya kamuoyunun belirli bir krize ilgisini kaybettiği ya da yardımların kötüye kullanıldığı veya yetersiz kaldığı durumlarda kamuoyunun dikkatini çekmek için harekete geçebilir.

Hesap Verebilirlik

MSF, faaliyetlerinin yarattığı etkileri sürekli olarak sorgular ve düzenli bir biçimde değerlendirmeye tabi tutar. Bu doğrultuda bağışçılarımız ve hastalarımız karşısında faaliyetlerimizin tüm sorumluluğunu üstlenir, şeffaflığımızı ve hesap verebilirliğimizi koruruz.