Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Davranış Kuralları

Aşağıda belirtilen Davranış Kuralları, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) İcra Komitesi’nin tüm üyelerinin katılımıyla Haziran 2018’de onaylanmıştır.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kendisini sorumluluk sahibi bir işveren ve kuruluş olarak tanımlar. Bu, üyelerinin sağduyulu davranışlarına bağlıdır. Çalışanlar ve işverenler, kabul edilemez davranışları önlemek, saptamak ve çözüm geliştirmek için karşılıklı ve birbirini tamamlayıcı sorumluluklar üstlenirler. MSF çalışanları hastalarını ve MSF hizmetlerinden doğrudan yararlanan kişileri, aşağıda belirtilen davranış kuralları ve taahhütleri konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

MSF dahilinde, personelin tamamı (uluslararası görevlendirmeler dahil tüm çalışanlar, gönüllüler ve gündelik işçiler) ve program paydaşları (danışmanlar ve davetliler dahil) aşağıda belirtilen taahhütleri anlarlar; kişisel ve profesyonel davranışlarına yansıtarak bu taahhütlere bağlı kalırlar. MSF, bu kurallara uyulmadığı durumlarda, kuruluşun bütün kademelerinde bildirimde bulunulması için seçenekler sunar ve gereken adımların atılmasını zorunlu kılar.

Bu davranış kuralları asgari davranış standardı olarak kabul edilmiştir; çalıştıkları ortam şartlarına ve faaliyet alanlarına bağlı olarak MSF personeline daha ayrıntılı kurallar uygulanabilir.

Davranış Kuralları

  1. MSF çalışanları ve faaliyet paydaşları saygılı bir şekilde davranmakla yükümlüdür; hastalar, çalışma arkadaşları ve çalışılan yerdeki bölge halkına karşı ırk, düşünce, yaşam tarzı, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyoekonomik durum, köken, din ya da inanış ve diğer kimlik işaretleri temelinde hiçbir surette ayrım gözetmezler;
  2. MSF çalışanları ve faaliyet paydaşları kimseyi fiziksel olarak (diğer bir ifadeyle fiziksel şiddet, cinsel saldırı ya da fiziksel istismarın diğer türleri ile) ya da psikolojik olarak (örneğin zorbalık, gücün kötüye kullanımı, taciz, ayrımcılık ya da kayırıcılık yoluyla) istismar etmezler;
  3. MSF çalışanları ve faaliyet paydaşları, diğer insanların -mümkün olan en geniş anlamıyla- kırılgan durumunu (cinsel, ekonomik, sosyal, vb.) istismar eden davranışları hiçbir koşul altında kabul etmezler. Bu davranışlara cinsel nitelikli eylemler karşılığında malların, menfaatlerin ve hizmetlerin takası da dahildir ve görev döneminde seks işçilerinden hizmet alınmasını da kapsar.
  4. MSF çalışanları ve faaliyet paydaşları çocuk istismarı, sömürüsü ve çocuklara karşı uygulanan şiddeti onaylamazlar, çocuklarla[1] cinsel ilişkiye girmezler;
  5. MSF personeli ve faaliyet ortakları, kişisel kazanç için konumlarından yararlanmazlar. Her üye MSF kaynaklarını (tesis, eşya, para, itibar, izlenim, vb.) saygıyla ve dikkatle, kuruluşun ve yardım etmeyi amaçladığı kişilerin menfaatleri doğrultusunda kullanır.

[1] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarihli ve 44/25 sayılı önergesi ile kabul edilip imzaya, onaya ve katılıma açılan ve 49. maddesi uyarınca 2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birinci maddesi: “Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”

Yorum Yapın